Пријава за штета
Транспорт

Податоци за осигуреникот

Податоци за транспортот

Вид на осигурената стока

Осигурена релација

Податоци за штетниот настан

Потребна документација во случаj на штета

Записник од МВР
* Полиса за осигурување
Трансакциона/жиро сметка за правни лица
Видео снимка од настанот
© 2019 Winner. Сите права задржани.