Пријава за штета
Кршење стакло

Податоци за осигуреникот / Оштетениот

Податоци за штетниот настан


Попис на оштетеното стаклоДодади запис
Вид на стакло / светлосна реклама - неон цевки Површина на стакло (во m²) Дебелина на стакло (во mm) Вредност (за m²)

Потребна документација во случаj на штета

* Полиса за осигурување
* Трансакциона/жиро сметка за правни лица
Слики од оштетеното стакло
Записник МВР / Службена белешка
Видео снимка од настанот
© 2019 Winner. Сите права задржани.