Пријава за штета
Пожар и некои други опасности

Податоци за осигуреникот / Оштетениот

Податоци за штетниот настанЛокација на настанување

Попис на оштетените или уништените предмети/оштетување на залихаДодади запис
Опис на украдените предмети Марка Тип Инвентарен број Година на набавка Вредност

Потребна документација во случаj на штета

* Полиса за осигурување
* Трансакциона/жиро сметка за правни лица
Записник МВР / Службена белешка
Видео снимка од настанот
© 2019 Winner. Сите права задржани.