Пријава за штета
Посеви и плодови

Податоци за Осигуреникот / Оштетениот

Податоци за штетен настан

Попис на оштетена култураДодади запис
Месност Оштетена порвршина по хектари (ha) Принос по хектар (ha) Цена по килограм (kg)

Потребна документација во случаj на штета

* Полиса за осигурување
Трансакциона/жиро сметка за правни лица
Видео снимка од настанот
© 2019 Winner. Сите права задржани.