Пријава за штета
Патничко Осигурување

Податоци за осигуреникот - Оштетениот

Податоци за корисникот / Полномошникот

Податоци за патувањето и осигурениот случај


Потребна документација во случаj на незгода

* Медицинска Документација
* Трансакциона Сметка
* Копија од потпишаната полиса од страна на фирмата (договорувач на осигурувањето)
Оригинални сметки за трошоци
Извод од матична книга на родени (за малолетни лица)
Потврда издадена од надлежен случај при несреќен случај
При доцнење или губење на багаж задолжителна достава на патен билет, лист за прием на багаж, писмо за рекламација поднесена до превозникот "lost-found" записник, потврда за изгубен/оштетен бага/ издадена од превозникот
Копија од пасош (доказ за влез и излез од дестинацијата на патување)
© 2019 Winner. Сите права задржани.