Пријава за штета
Одговорност од дејност

Податоци за осигуреникот / вршителот на дејноста

Податоци за оштетениот

Податоци за штетниот настанЛокација на настанување

Потребна документација во случаj на штета

* Полиса за осигурување
Трансакциона/жиро сметка за правни лица
© 2019 Winner. Сите права задржани.