Пријава за штета
Објекти во градба

Податоци за осигуреникот / Оштетениот

Податоци за штетниот настан

Податоци за штетниот настан

Попис на оштетените или уништените предмети/лицаДодади запис
Oпис на оштетените предмети и нивна вредност Баран износ на оштета

Потребна документација во случаj на штета

* Полиса за осигурување
Жиро сметка
Фотографии од местото на штета (објектот)
* Записник МВР
© 2019 Winner. Сите права задржани.