Пријава за штета
Последици од незгода природна смрт / смрт од несреќен случај

 
 
 

Податоци за осигуреникот (починатиот)Податоци за корисникот на осигурувањето / полномошникот

Ако настапил осигурен случај - Смрт од болест, да се наведе:

Ако настапил осигурен случај - Смрт од несреќа, да се наведе
Дополнителни податоци
Потребна документација во случаj на незгода

* Медицинска Документација
РТГ снимки или ЦД од снимања
Трансакциона Сметка
* Потврда од работа со точно наведување на бројот на полиса по која е осигуреникот осигурен и пријавува штета
* Лекарски извештај за причината за настанување на смртта
Нотарски заверена изјава за корисникот на осигурувањето при правосилно решение за оставинска постапка
Копија од здравствен картон на починатиот
Полициски записник / извештај при настапување на осигурениот ризик - смрт од несреќен случај
Извод од матична книга на умрени, венчани и извод на родени (наследници)
© 2019 Winner. Сите права задржани.