Пријава за штета
Последици од незгода (за патници од јавен превоз и за лица во моторни возила)Податоци за оштетениот / повреденото лицеПодатоци за осигурениот случајПодатоци за корисникот / полномошникот на осигурувањето во случај на смрт

Потребна документација во случаj на незгода

* Медицинска Документација
* Трансакциона Сметка
* Копија од потпишаната полиса од страна на фирмата (договорувач на осигурувањето)
Извештаи за привремена спреченост на работа
Оригинални сметки за трошоци
Извод од матична книга на родени (за малолетни лица)
© 2019 Winner. Сите права задржани.