Пријава за штета
Незгода

Податоци за осигуреникот - Оштетениот

Податоци за корисникот на осигурувањето(полномошник)Податоци за незгодата и лекувањето

Потребна документација во случаj на незгода

* Медицинска Документација
Трансакциона Сметка
* Потврда од работа со точно наведување на бројот на полиса по која е осигуреникот осигурен и пријавува штета
Копија од потпишаната полиса од страна на фирмата (договорувач на осигурувањето)
Извештаи за привремена спреченост на работа
Оригинални сметки за трошоци
Извод од матична книга на родени (за малолетни лица)
© 2019 Winner. Сите права задржани.