Пријава за штета - кршење
машини

Податоци за осигуреникот / оштетениот

Податоци за штетниот настан

Каде е настаната штетатаПодатоци за оштетениот предмет

Потребна документација во случаj на штета

Записник од МВР
Службена белешка
* Полиса за осигурување
Трансакциона/жиро сметка за правни лица
* Слики од оштетениот предмет
© 2019 Winner. Сите права задржани.