Пријава за штета
Провална Кражба и Разбојништво

Податоци за осигуреникот / Оштетениот

Податоци за штетниот настан

*Локација на настанувањеПопис на оштетените или украдените предмети/(залиха)Додади запис
Опис на украдените предмети Марка Тип Инвентарен број Количина Година на набавка Вредност

Опис на кражба или сообраќајна незгода во која дошло до кражба или разбојништво за време на пренос/превоз на пари или скапоцености

Потребна документација во случаj на штета

Записник од МВР
Службена белешка
* Полиса за осигурување
* Трансакциона/жиро сметка за правни лица
Фотографии од провалата / кражбата
Видео снимка од настанот
© 2019 Winner. Сите права задржани.