Пријава за штета
КАСКО ОСИГУРУВАЊЕ Материјална

Податоци за сопственикот на оштетеното возило

Податоци за возачот на оштетеното возило

Податоци за сообраќајната незгода и повредитеЛокација на настанувањеПотребна документација во случаj на штета

Записник од МВР
Слики од оштетеното возило
Фотокопија од возачка дозвола
* Фотокопија од сообраќајна дозвола
Трансакциона/жиро сметка за правни лица
Изјава за начинот на случување на незгодата
* Копија од потпишаната полиса од страна на фирмата (договорувач на осигурувањето)
Видео снимка од настанот
© 2019 Winner. Сите права задржани.