Пријава за штета
Колективно Здравствено

Податоци за осигуреникот - Оштетениот

Пријава за тешка болест

Пријава за хируршка интервенција/операција

Податоци за корисникот/полномошникот на осигурувањето во случај на смрт

Потребна документација во случаj на незгода

Трансакциона/жиро сметка за правни лица
* Медицинска Документација
* Потврда од работа со точно наведување на бројот на полиса по која е осигуреникот осигурен и пријавува штета
Извештаи за привремена спреченост на работа
Оригинални сметки за трошоци
Извод од матична книга на родени (за малолетни лица)
© 2019 Winner. Сите права задржани.