Пријава за штета
АВТООДГОВОРНОСТ Материјална

Податоци за сопственикот на оштетенто возило

Податоци за возачот на оштетеното возило

Податоци за оштетено Возило

Податоци за сопственикот на возилото што причинило штета

Податоци за возачот на возилото што причинило штета

Податоци за возилото што причинило штета


Податоци за сообраќајната незгодаЛокација на настанување

Потребна документација во случаj на штета

Изјава на возачот
* Сообраќајна дозвола
Европски извештај
Возачка дозвола
Полиса за осигурување
Слики од оштетеното возило
Видео снимка од настанот
© 2019 Winner. Сите права задржани.