Пријава за штета
АВТООДГОВОРНОСТ Нематеријална

Податоци за повреденото лице

Податоци за сопственикот на оштетеното возило

Податоци за возилото што причинило штета

Податоци за полномошник / Адвокат

Податоци за возачот на оштетеното возило

Податоци за сообраќајната незгода и повредитеОпис на видот на барањето

мкд.
мкд.
мкд.
мкд.

Потребна документација во случаj на незгода

Записник од МВР
* Медицинска Документација
Извод од матична книга на родени (за малолетни лица)
Полномошно
© 2019 Winner. Сите права задржани.